Q钻     LOL     抢先看     VIP     Q币     话费     QQ新闻

QQ福袋消息通知关闭方法 不再受福袋消息打扰

 2019-01-30    玩转QQ  
     ℃  

 手机聊天界面下滑或者点击进入QQ福袋活动总界面 然后可以找到“福袋通知设置”

在里面可以设置福袋消息接收和不接收 免去了被消息打扰的烦恼 

QQ福袋消息通知关闭方法 不再受福袋消息打扰

活动地址:手机QQ