Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

支付宝可以自定义设置花呗还款日

 2019-07-30    最新资讯  
     ℃  

 打开支付宝APP 点击进入花呗界面 在右下角我的 - 还款日设置 可以设置15号或者20号还款

设置以后将于9月开始统一设置生效 也就是八月份还是按照以前的来 

支付宝可以自定义设置花呗还款日

活动地址:支付宝APP