Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

安卓惊现普通绿钻开通入口 且支持话费支付

 2019-07-25    Q币Q钻  
     ℃  

 怀念普通绿钻的小伙伴可以上了,另外支持使用手机话费支付,进入QQ钱包,会员·钻,最下面有个更多服务

点进去豪华绿钻即可切换到普通绿钻页面,只需要10元即可开通!

安卓惊现普通绿钻开通入口 且支持话费支付

地址:手机QQ----QQ钱包内

黑域基地提醒:本活动结束